GRAAD 4

Dinsdag 29 Mei: NW/Teg.

·        Opsommings in skrif.

·        Departementele handboek – Leer slegs die volgende bladsye:

4-10,13,14, 20 (wit), 28-32, 35, 42, 44,-45, 60-62, 74-77, 80, 94-95, 97, 112-113 (wit), 115 (wit), 117(wit), 118, 120, 122-123 (wit), 126 (wit), 128-129 (wit), 133 (wit), 134 (wit), 136-138 (wit), 146-147,152-155, 159, 161-162 (wit), 165-166 (wit), 173 (wit), 175 (wit).

·        Waar “wit” in hakies getik is beteken dit net die wit gedeelte op die bladsy moet geleer word.

·        Leer hoofbegrippe baie goed en maak seker dat jy dit kan toepas of voorbeelde kan gee.

·        Gaan een keer deur jou werkkaarte in jou skrif net vir die toepassing van die werk.

·        Tekenwerk word vereis vir hierdie toets (kleurpotlode word benodig).

·        Hersiening van jou formele assesserings kan jou ook baie help.

 

 

Donderdag 31 Mei: Wiskunde

·        Alle werk in handboek (bl 4 - 75) soos behandel, asook alle werk in skrif.

Gee aandag aan:

1. Tel en voorstelling van getalle (HB bl. 4, 54).

2. Plekwaarde/getalwaarde bv. die onderstreepte syfer in die getal

   728 se plekwaarde is HONDERDE en die getalwaarde/waarde is 700 (HB bl. 5, 55).

3. Uitgebreide notasie bv. 4 273 = 4 duisende + 2 honderde + 7 tiene + 3 ene

   = 4 000 + 200 + 70 + 3

   = (4 x 1 000) + (2 x 100) + (7 x 10) + (3 x 1)

   = 4D + 2H + 7T + 3E (HB bl. 5).

4. Skryf getalle in woorde / woorde in getalle bv. 1 214 = eenduisend tweehonderd

  en veertien.

5. Optelling (som van) tot by 4 999 - Slegs opbreekmetode en vertikale metode

   (HB bl. 14, 15, 58 en skrif).

6. Aftrekking (verskil) - Slegs opbreekmetode en vertikale metode (HB bl. 16, 17, 59

   en skrif).

7. Vermenigvuldiging (produk) - Afbreek van ‘n 2-syfer getal (HB bl. 48 en skrif).

8. Deling (kwosiënt) - Gebruik van wenkebord (HB bl. 49 en skrif).

9. Afronding tot naaste 10, 100, 1 000 (HB bl. 6, 12, 55 en skrif).

10. Breuke - Herken ingekleurde breukdeel (HB bl. 62, 63).

     - Moet breukdeel self kan inkleur.

     - Bepaal breukdeel van ‘n aantal voorwerpe bv. van 20 = 20 ÷ 4 = 5

   (HB bl. 65 en skrif).

11. Probleemoplossing - Getalsin, som, sin.

12. Vloeidiagram (HB bl. 18 – 20).

13. 2D-vorms (HB bl. 42 – 45).

14. Meting - Herlei eenhede, mm na cm na m en omgekeerd (HB bl. 68 – 73).

15. Datahantering - Sirkeldiagram (HB bl. 39).

16. TAFELS.

 

Vrydag 1 Junie: Afrikaans

Afdeling A: Leesbegrip                                                                                                      

Begripstoets (leerder kan nie hiervoor leer nie)

Afdeling B: Taal                                                                                                        

Leer die volgende uit jou Platinum handboek (taalfokusblokkies) asook die opdragte en ekstra aantekeninge wat oor die werk handel in die skrif. Leer ook die kernaantekeninge wat aan leerder uitgedeel is.

 • Tydvorme bl. 7
 • Sinsoorte bl. 8
 • Bywoorde bl. 47
 • Enkelvoudige sinne(voorwerp, onderwerp en gesegde)      bl. 28, 68
 • Telwoorde bl. 58 (in skrif)
 • Stam/basis, agter- en voorvoegsel bl. 67
 • Voegwoorde bl. 58
 • Voorsetsels bl. 58
 • Homonieme en homofone bl. 57
 • Werkwoorde en hulpwerkwoorde(in skrif) bl. 7, 37
 • Byvoeglike naamwoorde bl. 27, 38
 • Selfstandige naamwoorde bl. 17
 • Sinonieme en antonieme ( kyk op kernaantekeninge)
 • Meervoud en verkleining bl. 18, 28
 • Dubbele ontkenning bl. 48
 • Afkappingsteken bl. 54

 

Maandag 4 Junie: PSW

Geen gevallestudies nie.

Al die bladsye wat gegee is se sleutelwoorde is belangrik.

Bl.  3, 7, 11, 15, 25, 34, 40, 51, 56, 60, 65, 69, 73, 77, 81, 82, 86.

 

Dinsdag 5 Junie: Engels

1.   Punctuation – textbook p. 10 – 11; commas – textbook p. 19; quotation marks – textbook p. 46; question marks – textbook p. 46; exclamation marks – textbook p. 51; DBE p. 9, 13 (You don’t have to learn anything by heart. Just know how to use your punctuation correctly.)

2.   Past tense – regular verbs – textbook p.13;

3.   Know your parts of speech: Just know what a noun (p.16), a verb, an adverb and an adjective textbook p. 20 is. 

4.   Connecting words – textbook p. 24, 30, 70

5.   Soft C – textbook p. 25, 80 (Spelling exercise 18); DBE p. 111; Hard C – DBE p. 24, 40

6.   Compound words – textbook p. 30 ; DBE p. 42

7.   Abbreviations – textbook p.32

8.   Adverbs –textbook – p. 33, 76,

9.   Modal verbs – textbook p. 43, 84, 132

10. Present progressive tense – textbook p. 51

11. Parts of sentences – textbook p.62 ; DBE p. 80

12. Future tense – textbook p. 65; DBE p. 100

13. Countable and uncountable nouns – p. 8, 16, 107

 

Woensdag 6 Junie: Aardrykskunde

Nuwe woorde bl. 8, 10, 11, 13, 17, 40, 46, 47, 49, 51

Kwartaal 1:                               

Eenheid 1 bl. 8, 10-11

Eenheid 2 bl. 13-14

Eenheid 3 bl. 17

Hersieningsopsommings bl. 21

Kwartaal 2:

Eenheid 1 bl. 38 – 39

Eenheid 2 bl. 40 – 41

Eenheid 3 bl. 43 – 44

Eenheid 4 bl. 45

Eenheid 5 bl. 46 – 47

Eenheid 6 bl. 49 – 51

Hersieningsopsomming bl. 53

 

Donderdag 7 Junie: Geskiedenis

Nuwe woorde bl. 25, 26, 27, 28, 30, 59, 63, 65

Kwartaal 1:

Eenheid 1 bl. 26

Eenheid 2 bl. 27 – 29

Eenheid 3 bl. 30 – 33

Kwartaal 2:

Eenheid 1 bl. 56 – 57

Eenheid 2 bl. 59 – 68

Hersieningsopsomming bl. 69 – 70

In skrif: Ingeplakte aktiwiteite oor Nelson Mandela en Mahatma Gandhi.