Laerskool Voorpos
Ons sal antwoord op jou roepstem

Inskrywings

Skakelpersoon: Me Marie Drotsky

Inskrywings vir Gr RR & R en 2 - 7 is oop vir 2023 

Inskryfvorms kan direk by die kantoor afgehaal word by Me Drotsky, of afgelaai word by die sub-opskrif inskrywings

Belangrik:

Die vorm moet asb VOLLEDIG voltooi word.  Die volgende dokumentasie moet die vorm vergesel:

·         Afskrif van die leerder se geboortesertifikaat

·         Afskrif van beide ouers / voogde se ID dokumente

·         Afskrif van rekenpligtige se ID dokument

·         Bewys van rekenpligtige se permanente woon- en posadres (Munisipale rekening)

·         Afskrif van egskeidingsbevel (Indien van toepassing)

·         Beëdigde verklaring indien enkelouer en toepaslike redes

·         Afskrif van immuniseringskaart (Slegs graad 1)

Dit is elke ouer / voog se verantwoordelikheid om die skool van die nuutste / veranderde inligting te verwittig.